На основу члана 41. став 4. Закона о средњој школи ( „Сл. Гласник РС“, бр. 50/92, 24/96, 23/02, 25/02-исправка, 62/03-др. Закон, 64/03-исправка др. Закона и 101/05-др. Закона) Министарство просвете је дало сагласност за упис ванредних ученика ради стручног оспособљавања, преквалификације и доквалификације за школску 2007/08

Школа има верификацију за два образовна профила:

 1. Зубни техничар – 50 полазника
 2. Стоматолошка сестра – техничар – 20 полазника

План уписа: септембар
Право уписа имају сви полазници са предходно завршеном четворогодишњом средњом школом.

Потребна документа за упис:

 • Сведочанства и диплома предходно завршене школе (оригинал или оверене фотокопије)
 • Пријава за упис у средњу школу
 • Лекарско уверење за упис у средњу школу
 • Извод из матичне књиге рођених

Школа полазницима обезбеђује припремну консултативну наставу: 10% годишњег фонда часова за опште образовна предмете. 20% годишњег фонда часова за стручне предмете. 30% годишњег фонда часова вежби. 60% годишњег фонда часова практичне наставе у блоку која се одвија у здравственим установама.

 • Морфологија зуба вежбе од 01.10 – 07.12.2007
 • Фиксна протетика 1 од 21.01 – 31.03.2008
 • Фиксна протетика 2 од 01.04 – 15.06.2008
 • Фиксна протетика 3 од 02.09 – 30. 11.2008
 • Тотална протеза од 21.01 – 31.03.2008
 • Парцијална протеза од 01.04 – 15.06.2008
 • Ортодонски апарати од 03.09 – 30.09.2008

Испити се полажу у пет испитних рокова:

 • Октобарски
 • Децембарски
 • Мартовски
 • Мајски
 • Августовски

Школарина се плаћа у три месечне рате преко рачуна школе
Организатор наставе за прекфалификацију проф. Александра Мијовић
Тел/фаx: 011/244-2913
Тел: 011/244-5984