Савет Европе је у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развоја израдио Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу у одабраним програмима наставе и учења.

Смернице можете преузети овде на српском и енглеском језику: https://pjp-eu.coe.int/sr_RS/web/horizontal-facility/news/-/asset_publisher/bty4yBhLu21t/content/quality-education-for-all-guidelines-for-integration-of-reference-framework-of-competences-in-selected-subjects-of-national-curricula-published?_101_INSTANCE_bty4yBhLu21t_viewMode=view/

Референтни оквир компетенција за демократску културу је сада у Стратегији развоја образовања 2030. и Смернице представљају један од алата у подршци имплементације Стратегије.