ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
ПРИЈАВА ИСПИТА
ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2022/23.
ПОНЕДЕЉАК 10.10.2022. 16-17h
ПЕТАК 14.10.2022. 16-17h
Испитни рпк ппчиое 17.10.2022.
Испите мпжете пријавити у назначеним терминима на
телефпн 011 644-59-84, кап и путем имејл адресе
prekvalifikacija.zts@gmail.com најкасније дп 12.10.2022.
Свака благпвременп приспела пријава испита ће бити
пптврђена. Неблагпвременп приспеле пријаве испита неће
бити регистрпване. Испите мпгу пријавити самп кандидати
кпји су регулисали трпшкпве наставе.

Распоред испита (преузми)