ОДЛУKА
О ПРОГЛАШЕЊУ БОЛЕСТИ КОВИД-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ САРС-КоВ-2 ЗАРАЗНОМ БОЛЕШЋУ
(„Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020, 100/2020 и 106/2020)
1. Проглашава се болест КОВИД-19 изазвана вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију.
2. Ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести КОВИД-19 и заштите становништва од те болести, примењиваће се мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.
Лица оболела од заразне болести КОВИД-19 изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих.
Лица из става 2. ове тачке дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије.
Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 3. ове тачке, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.
Изузетно од става 2. ове тачке, лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса САРС-КоВ-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома и/или знака болести КОВИД-19, упућују се у изолацију у кућним условима са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом САРС-КоВ-2 у трајању од 14 дана, након чега се после прегледа лекара примарне здравствене заштите (КОВИД амбуланте) поново тестирају на присуство вируса САРС-КоВ-2 у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта, док се лица код којих се испољавају врло благи симптоми и/или знаци болести КОВИД-19 упућују, након прегледа лекара специјалисте (пријемно-тријажног центра КОВИД болница), на лечење и изолацију у кућним условима под здравственим надзором лекара примарне здравствене заштите (КОВИД амбуланте), а по потреби се упућују у пријемно-тријажни центар КОВИД болница.
Kонтролу придржавања мере изолације из става 5. ове тачке врше припадници органа државне управе надлежног за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање.
2а Лица која су, након изолације и лечења у складу са тачком 2. став 2. ове одлуке, односно једног негативног теста на присуство вируса САРС-КоВ-2, отпуштена на кућно лечење, дужна су да, након отпуста, остану под здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом САРС-КоВ-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), након чега се поново тестирају на присуство вируса САРС-КоВ-2 у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта.
Kонтролу придржавања мере изолације из става 1. ове тачке врше припадници органа државне управе надлежног за унутрашње послове, на основу података које им, преко органа државне управе надлежног за послове здравља, доставља установа која је извршила отпуст.
2б Тестирање становништва на присуство вируса САРС-КоВ-2 врши се у свим микробиолошким лабораторијама здравствених установа у јавној својини, као и у свим лабораторијама у јавној својини које обављају послове у области здравља животиња, безбедности хране, контроле квалитета и безбедности млека и испитивања забрањених, недозвољених, штетних и непожељних супстанци у храни и храни за животиње, здравља биља, семена и садног материјала и банке биљних гена, а које су припремљене за лабораторијско испитивање у смислу члана 21. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 68/20).
3. Препоручује се запосленима у систему здравствене и социјалне заштите Републике Србије да не путују у земље са интензивном трансмисијом КОВИД-19, односно у земље жаришта епидемије.
Тач. 3а и 3б (брисане)
4. Свим лицима која улазе у Републику Србију, приликом пасошке контроле, уручује се писмено обавештење – здравствено упозорење, двојезично, на српском и енглеском језику, о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести КОВИД-19.
Изглед и садржину обавештења из става 1. ове тачке утврђује завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.
4а Страни држављани којима је рок важења привременог боравка у Републици Србији истекао након дана проглашења ванредног стања у Републици Србији због епидемије заразне болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2, могу ући у Републику Србију најкасније до 1. јула 2020. године и законито поднети захтев за продужење привременог боравка у року од 30 дана од дана уласка у Републику Србију.
Сматра се да је привремени боравак страног држављанина из става 1. ове тачке важећи у тренутку његовог уласка у Републику Србију, а да до окончања поступака по поднетом захтеву за продужење привременог боравка страни држављанин законито борави у Републици Србији.
4б Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, држављанима Црне Горе, а који долазе из Црне Горе, одређује се обавезна мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Kорона вирусом (САРС-КоВ-2) у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима).
Страном држављанину из става 1. ове тачке, који нема одобрен привремени боравак или стално настањење на територији Републике Србије, привремено ће се забранити улазак у Републику Србију.
Мера из става 1. ове тачке не примењује се на:
1) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
2) возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима;
3) посаде и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;
4) лица која су добила сагласност за улазак у Републику Србију од Министарства здравља;
5) хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем.
Пре уласка у Републику Србију, лице из става 1. овог члана, попуњава пријаву путовања на обрасцу који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Kонтролу придржавања мере изолације из става 1. ове тачке врше припадници органа државне управе надлежног за унутрашње послове, на захтев органа државне управе надлежног за санитарни надзор.
5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самосталне одредбе Одлуке о измени
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу
(„Сл. гласник РС“, бр. 32/2020)
2. Доносиоци појединачних аката којима су домаћим држављанима или страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, као члановима посада теретних моторних возила, теретних бродова, возопратном особљу железничких возила, посада и кабинског особља ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају, пре ступања на снагу ове одлуке изречене мере заштите које се, у складу са овом одлуком, не примењују на та лица – обуставиће донете акте од даљег извршења.
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самосталне одредбе Одлуке о изменама
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу
(„Сл. гласник РС“, бр. 37/2020)
2. Лица која су до дана ступања на снагу ове одлуке упућена у изолацију остају у изолацији до истека утврђеног трајања изолације, односно упућују се у карантин.
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самосталне одредбе Одлуке о допунама
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу
(„Сл. гласник РС“, бр. 45/2020)
2. Овом одлуком се свим лицима којима до дана ступања на снагу ове одлуке није истекла мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Kорона вирусом САРС-КоВ-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), а која им је одређена писменим или усменим решењем надлежног санитарног инспектора у складу са Одлуком о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КОВ-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 и 37/20), трајање те мере продужава за још 14 дана рачунајући од дана истека претходно одређене мере.
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самостална одредба Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2020)
5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самостална одредба Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу
(„Сл. гласник РС“, бр. 73/2020)
4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самосталне одредбе Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2020)
6. Свим лицима којима је приликом уласка у Републику Србију, у складу са раније важећим прописом, одређена мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Kорона вирусом САРС-КоВ-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), а која до дана ступања на снагу ове одлуке није истекла, даном ступања на снагу ове одлуке изречена мера обуставља се од даљег извршења.
7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самосталне одредбе Одлуке о измени и допуни
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу
(„Сл. гласник РС“, бр. 84/2020)
2. Лица која се, на дан ступања на снагу ове одлуке, налазе на лечењу у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих, односно заражених вирусом САРС-КоВ-2, код којих није присутан ниједан симптом или знак болести КОВИД-19, надлежни доктор медицине специјалиста инфектолог може отпустити и упутити у изолацију у кућним условима уз здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом САРС-КоВ-2 у трајању од 14 дана.
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самостална одредба Одлуке о измени
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2 заразном болешћу
(„Сл. гласник РС“, бр. 100/2020)
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.