ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Станка Враза 63

11000 Београд

Датум: 07.08.2020. године

 

На основу члана  149. став 10. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) Зуботехничке школе из Београда

 

објављује

 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

о поднетом захтеву за заштиту права

ЈН бр. 1.1.2/20

 

  1. Назив наручиоца: Зуботехничка школа.

 

  1. Адреса наручиоца: Станка Враза 63, 11000 Београд.

 

  1. Интернет страница наручиоца: zts.edu.rs.

 

  1. Врста наручиоца: Просвета.

 

  1. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

 

  1. Предмет јавне набавке: Набавка добара – Опрема за дентални дигитални центар.

 

  1. Назив и ознака из Општег речника набавке: 33100000 – Медицинска опрема, 30230000 – Рачунарска опрема.

 

  1. Назив подносиоца захтева за заштиту права: DIGATAL DESIGN SOLUTION d.o.o, Кнез Милоша 93, 11000 Београд.

 

  1. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: После доношења Одлуке о додели уговора број 01-406 од 07.2020. године.

 

 

У складу са чланом 150. став 11. Закона, наручилац, зауставља даље активности у поступку јавне набавке.